Rejsebetingelser

Rejsebetingelser m.m.

Administrationstillæg

Foruden rejsens grundpris betales der et obligatorisk administrationstillæg på kr. 89,- pr. rejs­ende. Dette dækker blandt andet gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som Helserejser i henhold til Pakkerejseloven tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingsregler

•    Mere end 60 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.
•    Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris er tabt.
•    Fra 30 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i  rejsens pris. Vi anbefaler, at der tegnes en Gouda sygdomsafbestillingforsikring, hvor man er dækket ved aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom eller dødsfald.

Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen. Forudsætningen er, at Helserejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/døds­attest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos Helserejser. Denne skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til Helserejser. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten. Helserejser er berettiget til at udpege læge til attestering. Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Flytider i rejseplan og billetter

De på billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.

Glemte sager

Hvis Helserejser skal efterlyse glemte sager på en rejse, er prisen kr. 200,-

Kundens pligter

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at dit rejsebevis er korrekt og i overensstem­melse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. . Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det Blå Sygesikringskort skal medtages på alle rejser. Ikke danske statsborgere har pligt til selv at sørge for nødven­dige forsikringer, viseringer, vaccinationer o.s.v.

Overdragelse af rejsen

Rejser kan ikke overdrages.

Pas, visum, vaccinationer m.m.

Ikke danske statsborgere skal selv søge oplysninger om evt. forsikringer, viseringer, vaccinationer o.s.v.

Priser

Alle priser på www.helserejser.dk er pr. person, når to personer deler et dobbeltværelse. Alle priser er inkl. moms.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Priser er baseret på de pr. 1/10-2019 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Helserejser tager forbehold for prisstigninger/fald pga. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Helserejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald vil kunden blive informeret snarest herom. Prisfald inden for 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Helserejser dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100,-.

Rejseforsikring

Rejseforsikring for akut opstået sygdom er inkluderet i rejsens pris.  Det anbefales at tegne en rejseforsikring som blandt andet dækker omkostninger ved beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos Helserejser.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet (sygeplejerskerne), arrangøren eller rejse­bureauet inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der modtages ikke reklamationer over uens­artede værelser. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller Helserejsers repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning. Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til Helserejser hurtigst muligt efter hjemkomst.

Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Helserejser kan sagen henvises til Pakkerejseankenævnet:
Røjelseskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf: 45 46 11 00. Helserejser anerkender ankenævnets kendelser.

Slutbetaling

Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Du modtager ikke bekræftelse på modtaget indbetaling fra Helserejser. Evt. billetter og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt ca. 14 dage før afrejsen.

Særønsker og diætkost

Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el. lign. Særønsker skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt.

Tilmelding og depositum

Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen. Senest otte dage efter bestilling indbetales et depositum på  10% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person samt administrationstillæg. Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen.

Vaccinationer

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet, læs eventuelt mere på: www.rejseklinikken.dk for oplysninger om vaccinationer.

Ændringer/aflysninger

Vi tager forbehold for nødvendige ænd­ringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Helserejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse.

Ændringer på pakkerejser

Ønsker du at foretage ændringer på din rejse efter bestilling, pålægges følgende gebyr:

Ændringer mere end 60 dage før afrejse:

•    Kr. 2.000,- pr. person.

Fra 60 dage indtil 31 dage før afrejsen:

•    50% af rejsens pris.
Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Enkeltydelser: Spørg Helserejser. Flybilletter kan sjældent ænd­res.

Øvrige betingelser

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl på www.helserejser.dk.

Værneting/Lovret

Ethvert krav skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, som ikke kan afgøres af Pakkerejse-ankenævnet afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Force Majeure

Ved krig, naturkatastrofer, smitsomme sygdomme/epidemier samt uforudsigelige hændelser eller ulykker kan Helserejser aflyse/ændre/forflytte rejsen til Israel, hvis forholdene gør det umuligt at levere ydelsen. Omkostninger til eventuelle aflysninger/ændringer pålægges i disse tilfælde bestillende/købende part.

Ved ovennævnte begivenheder kan Helserejser ligeledes i yderste konsekvens, og såfremt ingen forsikringsmæssig foranstaltning kan afhjælpe eller kompensere disses indvirkning på et behandlingsophold eller dets gennemførelse, kan Helserejser aflyse dele eller hele
behandlingsopholdet uden refusion af det indbetalte beløb.

Medlem af

•    Danmarks Rejsebureau Forening, medlemsnr. A0044.
•    Rejsegarantifonden medlemsnr. 197.
•    CVR-nr.: DK-59925628

Nødtelefon til Helserejser

Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 benyttes, men kun uden for kontorets åbningstider.

Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på tlf. 33 14 65 66. Der kan ikke bestilles rejser på nødtelefonnummeret.

Comments are closed.